Nijsgjirrich

Als tegenprestatie voor een verleende subsidie vroeg het provinciebestuur aan het Platform een rasstandaard van de Friese en met Fryslân verwante rassen en gewassen samen te stellen. 

De dierenrassen, fruitrassen en landbouwgewassen werden in een losbladige map aan de hand van hun belangrijkste kenmerken beschreven en gefotografeerd.   

Het is een voorlopige documentatie, met name de landbouwgewassen zouden, door het beschrijven te herhalen en door met vergelijkende rassen te werken, nog beter beoordeeld kunnen worden. 

Om de landbouwgewassen te kunnen beschrijven, werd door dr. Chris Kik, in Wageningen hoofdcurator bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, een lijst met belangrijke kenmerken gemaakt. Joris Viëtor, Wytse Pietersma, Karlijn Bronkhorst, Wim Grit en Rian Stekelenburg beoordeelden de landbouwgewassen. Theo Bastiaans bleek onmisbaar bij het beschrijven van de graanrassen. Frits Doornenbal leverde een beschrijving en foto's van de Friese appelrassen en de peer Hallemine Bonne. In de documentatie wordt ook aandacht besteed aan een Friese pruim, de Wichter. De bessenrassen Zilvergieter's Zwarte, Sint Anna Korfke en Stanza, de Kiwi Buitenpost en de Mispel Eksmoarstersyl komen ook aan de beurt.

De rasstandaards van de Friese dierenrassen werden geleverd door de verenigingen en stamboeken die ermee werken. 

Pat Zijlstra besteedde veel tijd en inzet aan het maken van foto's van kenmerken van de dierenrassen en landbouwgewassen. 

De afbeeldingen en beschrijvingen kunnen gebruikt worden bij het raszuiver instandhouden van de rassen en gewassen.

Bovendien biedt de map een overzicht van wat tot de Friese en met Fryslân verwante rassen en gewassen in de collecties gerekend wordt. 

GeitenDe met 300 bladzijden gepresenteerde rassen en gewassen komen ruimer aan bod in de brochures die in de Platformreeks zijn onder gebracht. Deze bevat een uitgebreid naslagwerk over de Friese rassen en gewassen en globale beschrijvingen van de dierenrassen, de fruitrassen en de landbouwgewassen.  


De rasstandaard kan met vermelding van naam en adres besteld worden door overmaken van 25 euro op NL 16 TRIO 01976 46 174 t.n.v. Werkverband Friese Rassen en Gewassen. 

Sommige werkzaamheden van het Platform worden gehinderd door de van de Rijksoverheid afkomstige regelgeving. Zo haakten er bijvoorbeeld bij het Friese Melkschaap veel fokkers af, omdat ze al die regels en papieren die ze moesten invullen te lastig vonden. 

Bij de voorbereiding van de in 2018 gehouden Levend Erfgoed Fair in Harich bleek, dat de regelgeving barrières veroorzaakte bij de deelname van sommige diersoorten, als ze vervoerd werden buiten de plek waar ze thuishoren. 

De fosfaatwetgeving had als gevolg dat een deel van de Friese runderen (Roodbonten en Fries-Hollandse Zwartbonten) naar een slachthuis moest worden afgevoerd.

Met de dierrassen, landbouwgewassen en fruitrassen gemaakte streekproducten die vermarkt worden, moeten op gezag van de Voedsel- en Warenautoriteit op gecertificeerde bedrijven geteeld zijn, wat hoge kosten met zich mee brengt. Het kleinschalig op de markt brengen van kleinere hoeveelheden wordt hierdoor gehinderd.

In de fryske hounen het bericht dat er gestreefd wordt naar het samengaan van de landelijke vereniging voor stabij- en wetterhounen (NVSW) en 'Onze Stabijhoun'. Beide verenigingen hebben nagenoeg hetzelfde fokreglement en streven dezelfde doelen na. Wel zijn er nog een aantal knelpunten, zoals ook bij het eventueel samengaan van de NVSW met de 'Wetterhounvereniging Nederland' (DWVN). 

De Zwartbles biedt plek aan een foto van een gans die een Zwartblesschaap nooit verder verlaat dan anderhalve meter. 
Na een tijd van gedwongen 'scheiding' door verweiding of lammertijd, wordt de ooi door de gans herkend uit een dertigtal schapen en wordt de gezelligheid weer opgezocht.
Maar goed dat het aanhouden van de anderhalve meter niet van toepassing is op schapen en ganzen. 
De landgeit leeft op facebook staat te lezen in De Nederlandse Landgeit. De pagina wordt gevolgd door 245 mensen. Dan is er nog een pagina 'De Nederlandse landgeit'. Deze heeft 500 leden. Hierop wordt flink gepost, gediscussieerd, foto's gedeeld en meer. Onderwerpen zijn onder meer: afrastering, oormerken, virusvrije geiten en bomen in de wei. Een app om geiten voor natuurbegrazing beter te benutten, wordt veel gebruikt. 

Nummer 76 van It Ark, het verenigingsblad van de Friese Vereniging voor landbouwhistorie, is vrijwel geheel gewijd aan het wel en wee van het gemengd bedrijf van de familie Oosterbaan aan de Oudebildtdijk. Er wordt een beeld gegeven van de veranderingen die er vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot en met het jaar 1976 hebben plaatsgevonden. 
Uit de beschrijving blijkt dat Friese rassen en gewassen daarbij nauwelijks een rol hebben gespeeld. 

In de Nieuwsbrief van de Friese Hoenderklub het bericht dat er bij 'De Naturij' in Drachten een fokcentrum voor de Friese krielen is ingericht. De Foktechnoische Commissie van de Hoenderclub waakt over de kwaliteit van de dieren. Daardoor krijgen de afnemers van broedeieren, eieren van fokzuivere dieren. Het nieuwe fokcentrum vervangt het centrum bij 'It Griene Nêst' in Sumar dat door de huidige eigenaars werd opgeheven. 

De Stamboeker, het ledenblad van het 'Fries Hollands Stamboek' biedt een uitgebreide beschrijving van het aantal Friese Roodbonten dat in 2020 uitgroeide tot 778 koeien, het hoogste aantal sinds 1997, toen er nog slechts 17 geregistreerde raszuivere dieren over waren. In de jaren zeventig van de vorige eeuw waren er vele duizenden. Het bestuur ziet ook in het buitenland een toenemende aandacht voor het sperma van dit ras. Het is uiterst geschikt voor bedrijven waar alleen met gras gevoerd wordt. Het ras heeft een fijn karakter dat past bij hobby- en zorgboerderijen. Volgens Durk Durksz, de voorzitter van de stichting, lijkt het een trend te worden om Friese Rode stieren te gebruiken op Holsteinbedrijven.

In de zwartbles-info, een uitgave van de zwartbles-fokkersgroep, een bericht over een Whatsapp waarmee maatjes nieuwe leden op weg kunnen helpen. Alle leden en donateurs van de fokkersgroep kunnen zich aanmelden voor deze groep. In het blad van de fokkersgroep wordt veel aandacht besteed aan de introductie van nieuwe leden.