Brochures

1 VERSCHEIden i

Door het Platform Friese Rassen werd de Platformreeks uitgegeven. 
Deze bevat een en twintig onderdelen: 

Tip: als u met de rechtermuisknop de op link klikt, of met [control]-klik, dan kunt u het betreffende bestand meteen op uw computer opslaan.

1. Werken aan verscheidenheid: werkzaamheden van het Platform Friese Rassen en Gewassen. Prijs: €2.50 

2. De Friese rassen en gewassen en grondeigenaars  Prijs: €2.50 

3. De Friese rassen en gewassen en receptuur, kookkunst en gastronomie Prijs: €2.50

4. De Friese rassen en gewassen en streekproducten Prijs: €2.50 

5. De Friese rassen en gewassen en ruimtelijke kwaliteit Prijs: €2.50

6. De Friese rassen en gewassen en de natuurinclusieve landbouw Prijs: €2.50

7. De Friese rassen en gewassen en de stads- en dorpslandbouw Prijs: €2.50 

8. De Friese rassen en gewassen en educatie Prijs: €2.50 

10 -11 In een drietal brochures wordt verduidelijkt om welke rassen en gewassen het gaat en voorbeelden gegeven van wat er nu al mee gedaan wordt. Prijs: €7.50 per stuk 

12. In een naslagwerk worden de Friese rassen en gewassen uitgebreid beschreven. 
Prijs: €10,00
12-deel 1  
12-deel 2

13. In 2019 is een uitgebreide documentatie verschenen met teksten en foto's van de rassen. Prijs: €20,00

14. In de publicatie 'Tiden hawwe tiden' wordt de Friese agrarische geschiedenis vanaf het eerste begin tot de huidige tijd beschreven. Per tijdvak wordt vermeld welke Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen, dierenrassen en fruitrassen zich voordeden. Prijs: €10
14-deel 1
14-deel 2

15. Een globale beschrijving van de landbouwgewassencollectie van het Werkverband Friese Rassen en Gewassen. Prijs: €2,50

16. Een globale beschrijving van de Friese en met Fryslân verwante dierenrassen Prijs: €2,50

17. Een globale beschrijving van de Friese en met Fryslân verwante fruitrassen. Prijs: €2,50

18. Een globale beschrijving van de in Fryslân gesignaleerde houtige gewassen Prijs €2,50

19. Het fokken van de Friese of met Fryslân verwante dierenrassen. Prijs: €5,00

20. Het winnen van zaden en knollen van de Friese en met Fryslân verwante landbouwgewassen. Prijs: €5,00

21. Het instandhouden en vermeerderen van het Friese fruit Prijs: €3,00

22. Een introductie van het zaad voor de te telen consumptiegewassen. Prijs: €2,50

23. Een introductie van het aan te bieden zaad in zakjes en zakken. Prijs: €2,00

24. FAN FRYSLANS GRUN: Raamplan voor een gebundelde aanpak van de praktische en economische toepassing van de Friese en met Fryslân verwante dierenrassen, landbouwgewassen, fruitrassen en houtige gewassen. Prijs: €5,00

Bovengenoemde publicaties kunnen met vermelding van de nummers worden besteld door overmaken van de genoemde bedragen op banknummer NL16 TRIO 0197 646 174 ten name van penningmeester Werkverband Friese Rassen.

Het gehele pakket kan door overmaking van €100,00 via het vermelde banknummer besteld worden. Portokosten: €10,00. Vermeld hierbij wel uw adres!

 

 

 

EEN BROCHURE OVER DE (VOOR)GESCHIEDENIS VAN HET PLATFORM FRIESE RASSEN EN GEWASSEN 

Onlangs verscheen in en Fries- en een Nederlandstalige versie een brochure over de lange weg die tot nu toe is afgelegd voor het behoud van de Friese rassen en gewassen. 

Het rijk geïllustreerde werkje (40 bladzijden) kon worden samengesteld, doordat Joris Viëtor uit Peins zijn nauwkeurig bijgehouden archief aan auteur Johannes Spyksma beschikbaar stelde. Het begin en de inrichting van de werkzaamheden bij 'It Griene Nêst' wordt beschreven, het hoe en wat van het daar ontstane Kenniscentrum wordt uit de doeken gedaan. Vervolgens gaat het over het met provinciaal geld aanstellen van een beroepskracht. Omdat het bestuur van 'It Griene Nêst' ermee stopt, wordt verteld hoe de activiteiten door het Werkverband Friese Rassen worden overgenomen. Daarna worden de projecten die deze organisatie tot uitvoering brengt belicht. Dan volgt een beschrijving van het ontstaan en de eerste werkzaamheden van het Platform Friese Rassen en Gewassen, waarin de organisaties die zich richten op het behoud van de Friese dierenrassen, fruitrassen, landbouwgewassen en houtige gewassen gaan samenwerken. Al in 2019, het jaar waarin een project van het Werkverband Friese Rassen beëindigd wordt, wordt gewerkt aan het voorbereiden van een gezamenlijk Platformproject. Het gaat over vijf deelprojecten waarin onderzocht wordt hoe van onderdelen van de collecties, die zich daarvoor lenen, streekproducten gemaakt kunnen worden en hoe een gemeenschappelijke demonstratieplek kan worden ingericht. Andere deelprojecten gaan over het veredelen van onderdelen van de collecties, hoe wordt ingespeeld op cultuurtoerisme en wat er kan gebeuren wat betreft voorlichting, promotie en marketing van de rassen en gewassen. Waren de activiteiten van de bij het Platform aangesloten organisaties tot dan toe vooral gericht op het raszuiver in stand houden van de rassen en gewassen, nu gaat het er om ze voorzover zinvol bij de natuurinclusieve landbouw te laten toepassen. Het hoofdstuk dat daarover gaat heet 'Een sprong in het diepe'.    

dwanenDe brochures kunnen met vermelding van naam en adres besteld worden door overmaken van 7.50 euro op het banknummer NL16 TRIO 0197 646 174 t.n.v. Werkverband Friese Rassen. Vermeld hierbij naam en adres en of men prijs stelt op de Friestalige of de Nederlandstalige uitgave.