Nijsgjirrich

In de fryske hounen het bericht dat er gestreefd wordt naar het samengaan van de landelijke vereniging voor stabij- en wetterhounen (NVSW) en 'Onze Stabijhoun'. Beide verenigingen hebben nagenoeg hetzelfde fokreglement en streven dezelfde doelen na. Wel zijn er nog een aantal knelpunten, zoals ook bij het eventueel samengaan van de NVSW met de 'Wetterhounvereniging Nederland' (DWVN). 

De Zwartbles biedt plek aan een foto van een gans die een Zwartblesschaap nooit verder verlaat dan anderhalve meter. 
Na een tijd van gedwongen 'scheiding' door verweiding of lammertijd, wordt de ooi door de gans herkend uit een dertigtal schapen en wordt de gezelligheid weer opgezocht.
Maar goed dat het aanhouden van de anderhalve meter niet van toepassing is op schapen en ganzen. 
De landgeit leeft op facebook staat te lezen in De Nederlandse Landgeit. De pagina wordt gevolgd door 245 mensen. Dan is er nog een pagina 'De Nederlandse landgeit'. Deze heeft 500 leden. Hierop wordt flink gepost, gediscussieerd, foto's gedeeld en meer. Onderwerpen zijn onder meer: afrastering, oormerken, virusvrije geiten en bomen in de wei. Een app om geiten voor natuurbegrazing beter te benutten, wordt veel gebruikt. 

Nummer 76 van It Ark, het verenigingsblad van de Friese Vereniging voor landbouwhistorie, is vrijwel geheel gewijd aan het wel en wee van het gemengd bedrijf van de familie Oosterbaan aan de Oudebildtdijk. Er wordt een beeld gegeven van de veranderingen die er vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot en met het jaar 1976 hebben plaatsgevonden. 
Uit de beschrijving blijkt dat Friese rassen en gewassen daarbij nauwelijks een rol hebben gespeeld. 

In de Nieuwsbrief van de Friese Hoenderklub het bericht dat er bij 'De Naturij' in Drachten een fokcentrum voor de Friese krielen is ingericht. De Foktechnoische Commissie van de Hoenderclub waakt over de kwaliteit van de dieren. Daardoor krijgen de afnemers van broedeieren, eieren van fokzuivere dieren. Het nieuwe fokcentrum vervangt het centrum bij 'It Griene Nêst' in Sumar dat door de huidige eigenaars werd opgeheven. 

De Stamboeker, het ledenblad van het 'Fries Hollands Stamboek' biedt een uitgebreide beschrijving van het aantal Friese Roodbonten dat in 2020 uitgroeide tot 778 koeien, het hoogste aantal sinds 1997, toen er nog slechts 17 geregistreerde raszuivere dieren over waren. In de jaren zeventig van de vorige eeuw waren er vele duizenden. Het bestuur ziet ook in het buitenland een toenemende aandacht voor het sperma van dit ras. Het is uiterst geschikt voor bedrijven waar alleen met gras gevoerd wordt. Het ras heeft een fijn karakter dat past bij hobby- en zorgboerderijen. Volgens Durk Durksz, de voorzitter van de stichting, lijkt het een trend te worden om Friese Rode stieren te gebruiken op Holsteinbedrijven.

In de zwartbles-info, een uitgave van de zwartbles-fokkersgroep, een bericht over een Whatsapp waarmee maatjes nieuwe leden op weg kunnen helpen. Alle leden en donateurs van de fokkersgroep kunnen zich aanmelden voor deze groep. In het blad van de fokkersgroep wordt veel aandacht besteed aan de introductie van nieuwe leden.