Nijsgjirrich

De door het Frysk Melkskieppestamboek verspreide Nieuwsbrief van winter 2019 vermeldt hoe het Stamboek werk maakte van een EU-erkenning. Het fokprogramma en het huishoudelijk reglement van het Stamboek werden herzien. 

logoFMSEx-voorzitter Jappie de Jong nam blijkens de najaarsnieuwsbrief zoon en dochter mee naar een keuring. "Voor de toekomst is het belangrijk dat ook de jeugd ervaring krijgt en betrokken wordt bij de fokkerij." 

In het februarinummer van De Fryske Hounen een artikeltje over een onder meer met stabij- en wetterhounen uitgevoerde schottest. Na een korte uitleg over hoe deze verloopt, werd verteld wat van de voorjager en hond verwacht wordt. De voorjager doet de halsband en het lijntje af. De keurmeester geeft de schutter een teken, deze schiet twee keer. Dan mag de voorjager zijn hond terugroepen. Alle honden haalden de test.   

Nummer 4 van de jaargang 2019 van De Zwartbles, orgaan van het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek, biedt een verslag van de voor de derde keer gehouden herfstbijeenkomst. Nathan Hornstra uit Sexbierum hield een presentatie over zijn zwartblesfokkerij. Om zijn kennis van de fokkerij te verbreden is hij lid van een schapenstudieclub. Om ervan te leren, bood hij aan in 2020 een kijkdag op zijn boerderij te houden.     

manmetkoeIn 'De Fries-Hollandse Koekrant' een uitgebreid portret van fokker Jan Hoekman uit Haskerhorne. Hij wordt beschreven als ondernemer met een standvastige visie. Hij heeft zijn bedrijf immers naar eigen inzicht ingericht. Op een grasrantsoen kunnen zijn koeien probleemloos melk produceren. Hoekman zorgt voor een aanvulling van granen of krachtvoeders waardoor de balans nog beter is. Voor de eerste snede strooit hij geen kunstmest meer, waardoor het aantal wormen toeneemt. De bodem bevat in het begin van het jaar voldoende stikstof. Hoekman koos met de beste runderen van zijn bedrijf voor familieteelt. 


"Niet alleen feest voor stamboek dubbeldoel-zwartblesschaap" kopt het Friesch Dagblad. Wiepke Lam, voorzi
tter van het stamboek van de Zwartbles-Fokkersgroep, constateert dat het Zwartblesschaap door specialisatie bij de fokkerij in onbruik raakte. Ook de wolprijzen spelen een rol. Wol is tegenwoordig een restproduct waar het vroeger een mooie aanvulling voor de fokker betekende. Er moet nu zelfs geld bij om de schapen te scheren. Lam heeft in Aldegea (Fryske Marren) een fokcentrum voor zwartblesschapen ingericht.